KULLANICI SÖZLEŞMESİ

AYDEMİR SOFT MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Maddeleri

1.Taraflar

İşbu Sözleşme, İzzet Baysal Cad. Kalyoncu İşhanı Bolu/Türkiye adresinde mukim Aydemir SOFT ile www.aydemirsoft.com.tr adresinden erişilen platforma Müşteri olarak kaydolan kişi arasındadır. İş bu Sözleşme, Müşterinin elektronik ortamda sözleşmeyi kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

2. Tanımlar

İşbu sözleşmede yer alan;

2.1.Aydemir SOFT /Şirket

İzzet Baysal Cad. Kalyoncu İşhanı Bolu/Türkiye adresinde yer alan Aydemir SOFT

2.2.Kripto para ve Kripto para Cüzdanı

Dünyanın her yerinde aynı değeri taşıyan ve her yere transfer imkanı olan, blokzincir teknolojisine dayalı, merkezi kontrol noktası olmayan ve fiyatının kimse tarafından belirlenmeyip serbest piyasaya göre değiştiği dijital bir para birimidir. Cüzdan ise rasgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleri olup, Müşterinin kripto para adresleri ile onların şifrelerini barındıran bir bilgisayar dosyasıdır. Müşteri bu adresler arasında transfer işlemi gerçekleştirebilmektedir.

2.3.Müşteri

Platforma üye olan ve Aydemir SOFT tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

2.4.Platform

www.aydemirsoft.com.tr alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ve Aydemir SOFT adıyla web site üzerinden duyurularak yayımlanan bütün uygulamaları ifade eder.

3. Amaç

İşbu kullanım sözleşmesinin amacı, Aydemir SOFT ve Platforma üye olan Müşteri arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesidir.

4. Ön Koşul

Aydemir SOFT’de hesap açarken, Müşteri aşağıdaki hususları koşulsuz olarak kabul ve taahhüt eder.

  • Sözleşmeyi onaylama tarihi itibarıyla en az 18 yaşında olduğunu ve işbu sözleşmeyle kendisini borçlandırabileceğini,
  • Aydemir SOFT platformunda açılan hesaba ilişkin bilgilerle Aydemir SOFT platformuna kripto para almak için kullanılan banka hesabı bilgilerinin aynı olduğunu, başkası hesabına veya başkası hesabından para transferi yapılamayacağını,
  • İş bu Aydemir SOFT platformunun hizmetlerinden yararlanabilmek için kendisinden talep edilen tüm bilgileri tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirdiğini, yalnızca kendi adına işlem yaptığını ve başkası adı veya hesabına işlem yapmadığını,
  • Aydemir SOFT platformunu bu sözleşmede örnekleri de sunulan ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir yasa dışı amaçla kullanmayacağını

5. Müşterinin Hakları ve Yükümlülükleri

5.1. Müşteri, Aydemir SOFT platformunun hizmetlerinden yararlanabilmek için kendisinden talep edilen tüm bilgileri tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Aydemir SOFT bu bilgilerin gerçeğe aykırı ve tam olarak verilmemesinden kaynaklı olarak sözleşmeyi tek taraflı feshederek Müşteriye ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Bu durum gerçekleştiği takdirde Müşteri Aydemir SOFT den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. Yasal düzenleme veya sistem gereksinimleri sebebiyle Müşterilerden ilave bilgi ve belge sunulması talebinde bulunabilir. Müşteri bunları Aydemir SOFT ile derhal paylaşmayı aksi halde sözleşmesinin ve hesabının iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini veya askıya alınabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.3. Aydemir SOFT platformunda yer alan tüm uygulamaların, yazılım kodlarının, alan adlarının, içeriklerinin, ara yüzlerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, çizimlerinin, algoritmalarının, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai haklarının tamamı üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere Aydemir SOFT’a aittir. Aydemir SOFT hiçbir şekilde anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Müşteri, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini sözleşmeyi onaylayarak kabul eder.

5.4. Müşterinin sadece tek bir hesabı olabilir. Müşteri hesabının Aydemir SOFT tarafından herhangi bir nedenle askıya alınması veya sona erdirilmesi halinde Müşteri tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap açması yasaktır. Bu durum gerçekleştiği takdirde, Müşteri tüm hesaplarının iptal edilebileceğini ve yeni hesap oluşturmasının engelleneceğini kabul eder.

5.5. Müşteri, ulusal ve uluslararası müşteri tanı prosedürleri kapsamında kimlik tespiti kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri Aydemir SOFT ile paylaşmayı, eksik-hatalı paylaştırdığı takdirde iş ilişkisinin sona erdirilebileceğini kabul eder. Talep halinde Müşteri Aydemir SOFT’a kimliği, adresi, gelirin/servetinin kaynağı, yaptığı işi/mesleği hakkında doğru ve kesin bilgi sunmayı kabul eder. Müşteri tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin tüm nihai gerçek faydalanıcılarının kimlik tespitine ilişkin yukarıda belirtilen belgeler hem de vergi levhası, ticaret sicil kaydı, imza sirküleri gibi belgeleri Aydemir SOFT’a iletmeyi kabul ve taahhüt eder. Aydemir SOFT'un herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendisine ait nedenlerle ve yazılı bildirim yapılmasına gerek görülmeksizin platform hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

5.6. Müşteri, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuat ile başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bunlara dayalı alt düzenlemeler olmak üzere ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla platformu kullanmayacağını ve başka kişilere de kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla işbu platformu kullanması ya da 3. kişilere hesabını kullandırması halinde işbu eylemlerinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Müşteri aynı zamanda Aydemir SOFT platformuna üye olarak ve/veya nezdinde hesap açarak OFAC (ABD Dış Varlıkların Kontrolü Ofisi), Avrupa Birliği, BM Güvenlik Konseyi Yaptırımları listesi vb. ticari veya ekonomik yaptırımlar listesinde olmadığını beyan eder.Aydemir SOFT Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası uyarınca Müşterinin belirli tutarı aşan işlemlerinde kimlik tespitini tekrar gerçekleştirebilir. Aydemir SOFT bununla birlikte risk bazlı değerlendirme kapsamında riskli addettiği Müşteriler için genişletilmiş tedbirler uygulayabilir ve söz konusu Müşterilerden ilave bilgi ve belge talep edebilir. Müşteri bu doğrultuda kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri iletmediği takdirde Aydemir SOFT’un işlem yapmama-kısıtlama getirme- durdurma ve sona erdirme haklarını kullanabileceğini kabul eder.

5.7. Müşteri  Aydemir SOFT hizmetlerini kullanırken aşağıdaki konularda Aydemir SOFT platformunu kullanmadığını ve/veya kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Fikri Mülkiyet veya Mülkiyet Hakları İhlali: Hak sahibinin yasal izni olmadan satış, dağıtım veya sahte müzik, film, yazılım veya diğer lisanslı materyallere erişim Düzenleyici Kurumlar Tarafından Lisanslandırılmamış Finansal Hizmetler: Bankacılık, sermaye piyasası, foreks ve ödeme hizmetleri gibi yasal düzenlemeye tabi olması gerekirken lisans almadan faaliyet gösteren işletmeler Sahte veya Ruhsatsız Ürünler: Marka adı , tasarımcı ürün veya hizmetlerinin yetkisiz satışı veya yeniden satışı; yasa dışı olarak ithal edilen veya ihraç edilen veya çalınan mal veya hizmetlerin satışı Uyuşturucu ve Uyuşturucu Yapımında Kullanılan Gereçler: Esrar dağıtıcıları ve ilgili işletmeler; tütün, e-sigara ve e-sıvı satışı; çevrimiçi reçete veya farmasötik hizmetler; yaş kısıtlamalı mal veya hizmetler; silahlar ve mühimmatlar; barut ve diğer patlayıcılar; havai fişekler ve ilgili ürünler; toksik, yanıcı ve radyoaktif maddeler; Yetişkinlere Uygun İçerik ve Hizmetler: Pornografi ve diğer müstehcen materyaller (literatür, görüntü ve diğer medya dahil); fuhuş, refakat, görüntüleme başına ödeme, yetişkin canlı sohbet özellikleri gibi cinsel ilişkiyle ilgili hizmetler sunan siteler Piramit- Ponzi vb. Hukuka Aykırı Olabilecek Saadet Zincirleri: Piramit şemaları, saadet zincirleri, matris programları, "hızlı zengin olma" şemaları, çok seviyeli pazarlama programları veya yüksek getirili yatırım programları Haksız, Yıkıcı veya Aldatıcı Uygulamalar: Yatırım fırsatları veya yüksek ödül vaat eden diğer hizmetler; alıcıya ek bir fayda sağlamadan bir hizmetin satışı veya satışı; devlet tekliflerinin yetkisiz veya katma değer olmadan yeniden satılması; tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, tüketicilere karşı adil olmayan, aldatıcı olduğunu belirlediğimiz siteler. TOR pazarlarını, çevrimiçi kumar sitelerini veya karıştırıcıları içeren işlemler;

5.8. Müşteri güçlü bir şifre kullanacağını, müşteri adı ve şifresini kimseyle paylaşmayacağını taahhüt eder. Müşteri Platforma üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve müşteri adının üyelik süresince korunmasından, 3. kişiler ile paylaşılmamasından ya da 3. kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesinden, tarafımızca bildirilen tavsiyelere rağmen Müşterinin doğmuş ya da doğacak olan zararlarından sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri ayrıca aşağıdaki güvenlik önlemlerini almayı, aksi halde ortaya çıkan kayıp ve zarardan Aydemir SOFT’u sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  • Parola, kişisel kimlik numarası (TC Kimlik No vs.), API anahtarı veya Aydemir SOFT Hesabıyla ilişkili diğer kodlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Aydemir SOFT Hesabı oturum açma ayrıntıları üzerinde yeterli güvenlik ve kontrol sağlamayı;
  • Aydemir SOFT hesabında iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirilmesi dahil olmak üzere kullanabileceği ek güvenlik özelliklerini etkinleştirmeyi (bu kapsamda Müşteri güvenlikle ilgili olarak Aydemir SOFT tarafından kendisine gönderilebilecek herhangi bir bildirim veya uyarıyı alabilmesi için iletişim bilgilerini güncel tutmalıdır);
  • E-posta posta kutusu, telefon numarası ve iki faktörlü kimlik doğrulama uygulamaları veya Aydemir SOFT hesabıyla ilişkili cihazlar üzerinde güvenlik ve kontrol sağlamayı

5.9. 5.8. maddedeki önlemler ve Müşteriye sunulan diğer güvenlik önlemlerinin alınmaması, Müşterinin Aydemir SOFT Hesabına yetkisiz erişime ve Aydemir SOFT Cüzdanında veya bağlantılı herhangi bir dijital cüzdanda/banka hesabında bulunan herhangi bir kripto para biriminin ve / veya itibari paranın kaybolmasına veya çalınmasına neden olabilir. Aydemir SOFT, Müşterinin Aydemir SOFT hesabına herhangi bir yetkisiz erişimle, siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçuyla ilgili olarak veya bununla bağlantılı olarak, bu tür yetkisiz erişimin Aydemir SOFT’un herhangi bir hatasından kaynaklanmadığı ve/veya Aydemir SOFT tarafından gönderilen herhangi bir uyarı üzerine Müşteri tarafından herhangi bir şekilde aksiyon alınmadığı hallerde Aydemir SOFT’un Müşteriye karşı hiçbir sorumluluğu olmayacağı hususunda taraflar mutabıktır. Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği azami ölçüde, Müşteri Aydemir SOFT hesabında veya hesabı aracılığıyla gerçekleşen tüm faaliyetler için tam sorumluluğa sahip olduğunu ve Aydemir SOFT hesabına herhangi bir yetkisiz veya yetkili erişimin tüm risklerini kabul ettiğini kabul eder.

5.10. Müşteri, işbu platform ile sahip olduğu hesabını ve haklarını hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini hiçbir şekilde başkasına kullandıramaz. Bu durumda Aydemir SOFT Müşterinin hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma haklarını kullanabilir. Müşteri, işbu sözleşmeyi imza ile birlikte edindiği hesabın gerçek sahibi olduğunu, hesabı başkası adına kullanmadığını, nihai Müşteri olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aydemir SOFT söz konusu beyanın gerçeğe aykırı olduğunu tespit eder veya bu konuda ciddi şüpheye kapılır ise Müşteriden ayrıntılı bilgi talep etme hakkına sahip olup, Müşteri tarafından verilen cevabın yeterli ve inandırıcı olmaması halinde de durumu ilgili kurum ve kuruluşlara bildirecektir. Aydemir SOFT bu süreç içerisinde her türlü tedbiri almakta yetkili olmasının yanında Müşteri da bu konuda Aydemir SOFT'un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve herhangi bir taleple sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Müşteri Aydemir SOFT hesabını kripto para göndermek veya almak için kullandığında işlemi onayladıktan sonra ilgili kripto para birimi ağı (örneğin, Bitcoin ağı veya Ethereum ağı) ile ilişkili genel deftere (public ledger) kaydedilir. Aydemir SOFT'un söz konusu kripto para ağındaki işlemlerin doğrulanmasından ve onaylanmasından sorumluluğu yoktur ve ağın işlemi tamamlandığını teyit etmekten başka onay-iptal-tersine çevirme gibi bir fonksiyonu-yetkisi bulunmamaktadır. Müşteri işlemi kripto para ağına gönderdikten sonra Aydemir SOFT’in bir sorumluluğu olmadığını, ağda işlemin onaylanması süreci tamamlanıncaya kadar Aydemir SOFT cüzdan bakiyesinde bir değişiklik olmayacağını, ağdan kaynaklanan sebeplerden dolayı işlemin gerçekleşemeyebileceğini veya gecikme olabileceğini kabul ve taahhüt eder.

5.12. Aydemir SOFT platformunda kullanabileceğiniz kripto para birimleri açık kaynaklıdır. Buna göre, herkes bunları kullanabilir, kopyalayabilir, değiştirebilir ve dağıtabilir ve Aydemir SOFT'un bu protokoller üzerinde hiçbir mülkiyeti veya kontrolü bulunmamaktadır. Müşteri, Aydemir SOFT'un herhangi bir kripto para birimi ağının temelindeki yazılım protokollerinin çalışmasından sorumlu olmadığını ve bunların kullanılabilirliği, güvenliği veya işlevselliği konusunda hiçbir garanti vermediğini kabul ve taahhüt eder.

5.13. Temel yazılım protokolleri, işletim kurallarında ani değişikliklere tabidir ("çatallar/forks" olarak bilinmektedir) ve bu tür çatallar, Aydemir SOFT hesabınızda sakladığınız herhangi bir kripto para biriminin değerini, işlevini doğrudan etkileyebilir. Bir çatallaşma meydana gelirse, Aydemir SOFT Müşteriye bildirimde bulunarak veya bulunmayarak, faaliyetlerini geçici olarak askıya alabilir ve tamamen kendi takdirin bağlı olarak, çatallı protokolün herhangi bir dalını tamamen destekleyip desteklememeye karar verebilir. Aydemir SOFT çatallı bir protokolün bir dalını desteklememeye karar verirse, o çataldaki varlıklara Müşterinin erişimi mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte Aydemir SOFT söz konusu kripto varlıkları güvenli bir şekilde tutar ve alım/satıma kapatır.

5.14. Aydemir SOFT benzer iş ve işlemlerde yurt içinde veya yurt dışında kripto alım satımı yapan sair şirketlerden bağımsızdır ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Müşteri tarafından Aydemir SOFT haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemleri ve bu platformlardaki gösterge fiyatlar baz alınmak suretiyle yapılacak işlemler sebebiyle bir zarar doğması halinde bu zarardan Aydemir SOFT hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını Müşteri peşinen kabul ve taahhüt eder. Platform üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık arttırma veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. Sitede oluşan fiyatları Aydemir SOFT değil alıcı ve satıcılar belirler. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı Müşterilerin zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Aydemir SOFT sorumlu tutulamaz. Müşteri bu konuda Aydemir SOFT aleyhine herhangi bir müracaat işleminde bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcının buna uymaması halinde Aydemir SOFT tarafından karşılanan avukatlık ücretlerinden kullanıcı tamamı ile sorumlu olacaktır.

5.15. Müşteri hiçbir şekilde, siteye, Aydemir SOFT’un ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, sitenin barındırıldığı bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya siteye kendisine tanınan erişim kapsamı dışında başka Müşteri hesaplarından ya da sair şekillerde yetkisiz erişim sağlamayacağını; siteyi, sitenin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut siteden faydalanan diğer Müşterilerin bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.16. Aydemir SOFT Müşterinin işlemlerini şüpheli görmesi halinde, yaptıkları para transferlerini iade etme, kullanılan fonları veya kripto paraları alıkoyma veya uygun gördüğü başka tedbirleri alma hakkına sahiptir.

5.16. Aydemir SOFT'un, para yatırma ve çekme kurallarında her türlü değişiklik yapma hakkı tek taraflı olarak bulunmaktadır. Para yatırma ve çekme kuralları, esasen platform, web sitesi ve mobil uygulama üzerindeki ilgili sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür. Müşteri söz konusu tüm metinleri eksiksiz okuduğunu, anladığını, içeriklerine vakıf olduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

5.17. Para yatırma işlemlerinin, Müşteri ile aynı isme kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren bir banka veya elektronik para hesabından yapılması veya Müşteri adına kayıtlı bir banka kartı, kredi kartı yahut elektronik para kartı ile hesaba para yüklemesi zorunludur. Kimlik ve/veya adres bilgileri teyit edilmiş Müşterinin adına olmayan bir banka hesabı, elektronik para hesabı veya Müşteriye ait olmayan bir kart para yatırma ve çekme işlemlerinde kullanılamaz.

5.18. Aydemir SOFT, Müşterinin kripto para veya itibari para yatırma, çekme ve takas limitlerini tek taraflı olarak belirleme hakkına her zaman sahiptir. Aydemir SOFT içsel risk bazlı analizlerini dikkate alarak Müşterinin limitlerini dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin azaltma ve artırma yetkisine sahiptir.

5.19.Aydemir SOFT işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal etme, geri alma ve/veya uygun göreceği diğer tedbirlere başvurma haklarına sahiptir. İptal ve geri alma vs. sırasında bu Müşteri hesapları dondurulabilir ve eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir, iade edilmemesi halinde Aydemir SOFT her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Müşteri bu tarz işlemlerden dolayı hiçbir şekilde Aydemir SOFT’u sorumlu tutmayacağını ve hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.20. Aydemir SOFT tarafından Müşteriye sehven sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde kripto para veya Türk Lirası gönderilmesi halinde bu husus Müşteriye derhal her türlü yolla (elektronik posta, arama, SMS vs.) bildirilir. Bildirime rağmen 1 iş günü içerisinde bu bedellerin Müşteri tarafından iade edilmemesi halinde, Aydemir SOFT tarafından başkaca ihtar ya da bildirime gerek olmaksızın Müşterinin hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da süresiz erişimi durdurulabilir. Yine bu durumda, Aydemir SOFT tarafından Müşterinin hesabı sehven yapılan aktarım kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve yasal yollara başvurulur. Müşteri bu hususta Aydemir SOFT'u gayri kabili rücu olarak İBRA ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Aydemir SOFT, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararların tazmin hakkını saklı tutmaktadır.

5.21.Müşteri ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya site aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için Aydemir SOFT'un gönderim yaptığı e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve Aydemir SOFT'un bilgilendirmeleri için düzenli kontrol etmek Müşterinin sorumluluğundadır. Müşteriye ait sistemde kayıtlı olan e posta adresine yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup Müşteri adresinin her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt eder.

5.22.Aydemir SOFT destek hizmetlerini yalnızca ‘destek@aydemirsoft.com.tr’ e-posta adresi ve 0 850 307 81 14 müşteri danışma hattı üzerinden sağlamaktadır. Aydemir SOFT bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile Müşterilerine destek hizmeti sağlamamakta, destek yazışmalarında şifre sormamakta, Müşterilerinden kripto para göndermeleri için bir kripto para adresi bildirmemektedir. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, Aydemir SOFT bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle Müşterilerinin uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamayacak olup, Müşteri durumu peşinen kabul eder.

5.23. Platform, ilgili yazılım ve içerikler OLDUĞU GİBİ sunulmakta olup, bu kapsamda Aydemir SOFT’un bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Aydemir SOFT Platformun kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Aydemir SOFT Platformun 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platforma erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine dair garanti vermemektedir. Müşteri, Platforma erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul etmekle birlikte bundan dolayı Aydemir SOFT ya herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aydemir SOFT, söz konusu engelleme veya kesintilerden yahut Platforma üçüncü kişilerce yetkisiz erişimlerden ve Müşterilerin bunlardan kaynaklanan zarar ve kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Müşteri, Platforma erişim kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Aydemir SOFT'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.24. Aydemir SOFT, Müşteri tarafından yapılan havale işlemlerini en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan mücbir sebep halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Aydemir SOFT sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 2 (iki) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen tarafça yazılı olarak bildirilmek suretiyle feshedilebilecektir. Bununla birlikte Müşteriye ait bedelin Aydemir SOFT bünyesinde kaldığı süreç için Müşteri hiçbir şart ve durum altında, Aydemir SOFT dan anaparanın ferileri niteliğinde olan faiz vb. herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

5.25. Müşteri, Kripto para ile ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasa Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurumu ve diğer ilgili kamu otoriteleri tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

5.26. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

5.27. Kripto para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden Müşteriler bizzat sorumlu olup, Müşterilerin kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden Aydemir SOFT hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.28. Aydemir SOFT ile e-posta veya diğer yöntemler vasıtasıyla iletişim kuran Müşterilerin iletişim kanallarında genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı ifadeler kullanması halinde hesapları geçici ya da sürekli olarak alış-satış emirlerine kapatılabilir, hesapları askıya alınabilir, dondurulabilir veya kalıcı olarak kapatılabilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.29. Müşteri, Platform’da alışverişi yapılan kripto paralara ait elektronik cüzdanlarına yaptığı aktarımlardan kendisi sorumludur. Bir kripto paranın Müşteriye ait ancak farklı bir kripto para cüzdanına transferi halinde bu aktarım nedeniyle Aydemir SOFT sorumlu tutulamaz ve tüm sorumluluk hatalı gönderimi yapan Müşteriye aittir. Kripto paraların teknik özelliklerine göre, aktarım yapılırken girilmesi gereken bilgilerin hatalı girilmesi sebebiyle yaşanacak hatalı gönderimlerin mesuliyeti de Müşteriye aittir. Yine Müşteri tarafından Aydemir SOFT'da bulunmayan ve/veya desteklenmeyen bir ağ üzerinden yapılan aktarımlar ile Aydemir SOFT’ta ilan edilmeyen, listelenmeyen kripto paraların Aydemir SOFT adreslerine hatalı gönderimlerinde oluşacak tüm zararlardan sorumluluk Müşteriye aittir. Müşteri hatalı aktarımların kurtarılması için Aydemir SOFT’dan herhangi bir talepte bulunulması halinde Aydemir SOFT bunu yerine getirme mükellefiyeti olmamakla birlikte bu taleplerin karşılanması için Müşteriden bir bedel talep edilebilir. Bu talep her işlem özelinde farklılık göstereceğinden Müşteriden gelecek talep üzerine Müşteriye bedel bildirilir ve Müşteri tarafından yazılı ortamda kabul edildiği takdirde yerine getirilmeye çalışılır ancak bu durumda dahi kurtarımın yapılamayacağı Müşteri tarafından kabul edilmiştir. Müşteri tüm bu durumlar için Aydemir SOFT'u gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Ücretlendirme ve komisyonlar

6.1. Aydemir SOFT, her alış-satış işlemlerinde Müşterilerinden kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir ve sağladığı hizmetlerle ilgili tüm ücretlerini Sitenin ‘Ücretlendirme ve Komisyonlar’ bölümünde ilan edecektir. Ücretler, ilgili bölümde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır

6.2. Alım-Satım işlemleri sırasında piyasada yaşanabilecek hızlı fiyat değişiklikleri nedeniyle müşteri hesaplarında negatif bakiye oluşabilir. Negatif bakiye oluşması durumunda Aydemir SOFT oluşan negatif bakiyeyi sıfırlamak için oluşan eksi bakiye kadar ters işlem yapabilir. Müşteri bu koşullar nedeniyle oluşabilecek eksi bakiyelerin düzeltilmesi için kendi hesaplarında işlem yapma hakkını koşulsuz olarak Aydemir SOFT’a verdiğini taahhüt ve kabul eder.

6.3.Platformda belirtilen ücret ve komisyonlar Aydemir SOFT tarafından tek taraflı olarak güncellenebilecek olup, Müşteri Aydemir SOFT’un internet sitesinde yapılan değişikliği müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde hizmeti kullandığı sürece güncel ücret ve komisyonunun değişen şekliyle tahsil edileceğini kabul eder.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İş bu platformun ve sağlanan hizmetlerin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek taraflar arasındaki tüm uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, yetkili mahkeme-icra dairesi ise İstanbul/Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

8. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Feshi

8.1. İşbu Sözleşme Müşteri tarafından elektronik ortamda onay kabul edilmesi ile birlikte yürürlüğe girmektedir.

8.2. Aydemir SOFT bu sözleşmenin içeriğini istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını her zaman saklı tutmaktadır Sözleşme koşullarında yapılacak herhangi bir değişiklik web sitesinde ilan edildikten veya Müşterilere bu yolla bildirildikten hemen sonra geçerli olacaktır. Bu nedenle Müşterinin, Aydemir SOFT hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, değiştirilmiş anlaşma ve kurallarının onun tarafından kabul edildiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle, Müşterinin şartlarda herhangi bir değişikliği kabul etmemesi halinde, Aydemir SOFT hizmetlerini kullanmayı bırakması gerekmektedir. Müşterinin Aydemir SOFT hizmetlerine erişimi ve hizmetlerin kullanımı için geçerli olan hüküm ve koşulları anladığından emin olması için sözleşme hükümlerini sık sık gözden geçirmesi önerilmektedir.

8.3. Taraflardan her biri, sözleşme süresince dilediği zamanda işbu Sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. Mevzuat değişiklikleri ve yasal düzenlemeler gerektirdiği takdirde de, Aydemir SOFT sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın derhal sona erdirebilecektir.

8.4. Müşterinin işbu Sözleşmede yer alan hükümlere, sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Müşterinin faaliyetlerinin ya da varsa siteye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması, borsa iş akışı ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit etmesi, ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde, Aydemir SOFT Müşterinin hesaplarını askıya alabilir, dondurabilir, geçici olarak kapatabilir. Aydemir SOFT tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Aydemir SOFT tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. Aydemir SOFT tarafından dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, Aydemir SOFT'un hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemeyeceğini Müşteri peşinen kabul ve taahhüt eder.

8.5. İşbu Sözleşme’nin ihtilafsız olarak feshi halinde Aydemir SOFT, Müşterinin hesabında herhangi bir nedenle bloke olmaması durumunda, hesabındaki TL tutarları Müşteri tarafından en son sağlanan banka hesabına, Kripto Para tutarları ise Müşterinin sağlayacağı ve yazılı olarak bildireceği Kripto Para Adresine en geç 60 gün içinde iletecektir.

8.6. Müşteri, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Aydemir SOFT’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, aksine delil sözleşmesi yapılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Aydemir SOFT Politikası İş bu platform ile Müşterilerine hiçbir bir şekilde hukuk, vergi veya yatırım danışmanlığı sağlanmamaktadır. Siteden erişilen bilgilendirme araçları yalnızca Müşterilere site üzerinden gerçekleştirilen alış ve satış işlemlerine ilişkin genel bilgilendirme sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle site üzerinde edinilen bilgiler ve ulaşılan araçlar hiçbir şekilde Aydemir SOFT tarafından sağlanan yatırım eğitim veya danışmanlığı olarak yorumlanamazlar. Aydemir SOFT tarafından sağlanan bilgilere dayanarak Müşteriler tarafından kripto para birimi satın almak, satmak veya elinde tutmak için verilen kararlardan Aydemir SOFT sorumlu tutulması mümkün değildir. Müşterinin gerçekleştirmeyi düşündüğü işlemin kişisel amaçlarına ve finansal durumuna uygun olup olmadığına ilişkin kararlar ve bunlardan doğan riskler tamamen Müşterinin kendi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde bu sorumluluk tamamen veya kısmen Aydemir SOFT’a yüklenemez. Aydemir SOFT Müşterilerine kendi özel durumları ile ilgili olarak hukuk veya vergi uzmanına danışmayı tavsiye eder.

Sitemiz en iyi hizmet için çerezler kullanmaktadır. Siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul ediyorsunuz.